دانلود طرح های توجیهی

دانلود طرح های توجیهی

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته پرسشنامه

دانلود پرسشنامه سبک فرزند پروری

دانلود پرسشنامه سبک فرزند پروری
دانلود پرسشنامه سبک فرزند پروری پرسشنامه فرزندپروری سبک فرزند پروری پرسشنامه

توضیحات بیشتر

دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه حل تعارض ویکز و فیشر و اوری (CRQ)

پرسشنامه حل تعارض ویکز و فیشر و اوری (CRQ)
پرسشنامه حل تعارض ویکز و فیشر و اوری (CRQ)دانلود پرسشنامه حل تعارض ویکز و فیشر و اوری (CRQ)

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

آزمون خودشکوفایی

آزمون خودشکوفایی
آزمون خودشکوفایی

توضیحات بیشتر

دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه هوش اجتماعی

پرسشنامه هوش اجتماعی
پرسشنامه هوش اجتماعی

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

پرسشنامه همرنگی اجتماعی مردان

پرسشنامه همرنگی اجتماعی مردان
پرسشنامه همرنگی اجتماعی مردان

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

پرسشنامه نگرش به صمیمیت

پرسشنامه نگرش به صمیمیت
پرسشنامه نگرش به صمیمیت

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجانی

پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجانی
پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجانی

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

مقیاس عشق مثلثی استرنبرگ

مقیاس عشق مثلثی استرنبرگ
مقیاس عشق مثلثی استرنبرگ

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

مقیاس پاسخهای نشخواری در افسردگی نولن هوکسما (RRS)

مقیاس پاسخهای نشخواری در افسردگی نولن هوکسما (RRS)
مقیاس پاسخ‌های نشخواری در افسردگی نولن هوکسما (RRS)

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

پرسشنامه سهل انگاری اجتماعی

پرسشنامه سهل انگاری اجتماعی
پرسشنامه سهل انگاری اجتماعی

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

پرسشنامه هویت اجتماعی

پرسشنامه هویت اجتماعی
پرسشنامه هویت اجتماعی

توضیحات بیشتر

دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه نگرش به مد

پرسشنامه نگرش به مد
پرسشنامه نگرش به مد

توضیحات بیشتر

دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا (PSWQ)

پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا (PSWQ)
پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا (PSWQ)

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

پرسشنامه مهارتهای اجتماعی ماتسون

پرسشنامه مهارتهای اجتماعی ماتسون
پرسشنامه مهارتهای اجتماعی ماتسون

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون 1990

پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون 1990
پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون 1990

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

پرسشنامه گذشت

پرسشنامه گذشت
پرسشنامه گذشت

توضیحات بیشتر

دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه کیفیت زندگی در بیماران ام اس

پرسشنامه کیفیت زندگی در بیماران ام اس
پرسشنامه کیفیت زندگی در بیماران ام اس

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

پرسشنامه کنترل فکر

پرسشنامه کنترل فکر
پرسشنامه کنترل فکر

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

پرسشنامه فراشناخت MCQ-30

پرسشنامه فراشناخت MCQ-30
پرسشنامه فراشناختMCQ30

توضیحات بیشتر

دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت

پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت
پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

پرسشنامه شفقت خود (فرم بلند)

پرسشنامه شفقت خود (فرم بلند)
پرسشنامه شفقت خود(فرم بلند)

توضیحات بیشتر

دانلود 4,000 تومان