امروز: دوشنبه 2 اردیبهشت 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
لینک دوستان
بلوک کد اختصاصی

گزارش کارآموزی اکتشاف سنگهای تزئینی و نما

گزارش کارآموزی اکتشاف سنگهای تزئینی و نما دسته: عمران
بازدید: 16 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 613 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 112

نشریه حاضر در راستای اهداف برنامه تهیه ضوابط و معیارهای معدن و به منظور هماهنگسازی دستورالعملهـا و مقـررات فنـیموجود در سه بخش اكتشاف، استخراج و فرآوری سنگهای تزیینی و نما تهیه شده است

قیمت فایل فقط 19,690 تومان

خرید

موضوع:

گزارش کارآموزی کارآفرینی اکتشاف سنگ های تزیینی

پیشگفتار

طبق نظام فنی و اجرایی كشور (مصوبه شماره 42339/ ت 33497 هــ، مـورخ 20/4/1385 هیـات محتـرم وزیـران) اسـتفاده ازضوابط، معیارها و استانداردها در مراحل پیدایش، مطالعـات تـوجیهی، طراحـی پایـه و تفصـیلی، اجـرا، راهانـدازی، تحویـل و شـروعبهرهبرداری طر حها و پروژه های سرمایه گذاری به لحاظ رعایت جنبه های توجیه فنی و اقتصادی         طرحها، تامین كیفیت طراحی و اجـرا(عمر مفید) و كاهش هزینه های نگهداری و  بهره برداری از اهمیت ویژه برخوردار  میباشد.

معادن  سنگهای تزی ینی و نما بخش عمدهای از معادن فعال كشور را به خود اختصاص می دهند. با توجه به تنوع و غنای ذخـایرسنگهای  تزیینی و نما و با هدف افزایش بهرهوری، اشتغال و صادرات، ارایه راهكارهای لازم در زمینه اكتشاف، استخراج و فـرآوریسنگهای تزیینی و نما امری لازم و ضروری است.

نشریه حاضر در راستای اهداف برنامه تهیه ضوابط و معیارهای معدن و به منظور هماهنگسازی    دستورالعملهـا و مقـررات فنـیموجود در سه بخش اكتشاف، استخراج و فرآوری سنگهای تزیینی و نما تهیه شده است.

ردهبندی سنگهای تزیینی و نما و معیارهای اكتشافی آنها در بخش اكتشاف نشریه آمده است. بخش دوم مشتمل بر ضوابط تهیه طرح استخراج و چرخه عملیات استخراج سنگهای تزیینی و نما است. بخش سوم به معرفی روشهای برش، ساب، صیقل، پرداخت سنگ و همچنین بهبود كیفیت و بستهبندی سنگ پرداخته است.

ضمن تشكر از كارشناسان محترم برای بررسی و اظهار نظر در مورد این استاندارد، امید است مجریان و دسـت انـدركاران بخـشمعدن، با به كارگیری استانداردهای یاد شده، برای پیشرفت و خودكفایی این بخش از فعالیتهای كشور تلاش نموده و صاحبنظران ومتخصصان نیز با اظهار نظرهای سازنده در تكامل این استانداردها مشاركت كنند. با هم هی تلاش انجامشده قطعا هنوز كاستیهـاییدر متن موجود است كه إنشاءا... كاربرد عملی و در سطح وسیع این نشریه توسط مهندسان موجبات شناسایی و برطرف نمودن آنها را فراهم خواهد نمود.

در پایان، از تلاش و جدیت مدیركل محترم دفتر نظام فنی اجرایی، سركار خانم مهندس بهناز پورسـید، مجـری مح  تـرم تهیـهی ضوابط و معیارهای فنی بخش معدن كشور در دفتر امور نظارت و ایمنی وزارت صنایع و معادن، جناب آقای مهندس  وجیها...        جعفـری و متخصصان همكار در امر تهیه و نهایی نمودن این نشریه، تشكر و قدردانی مینماید. امید است شاهد توفیق روزافزون همهی ایـنبزرگواران در خدمت به مردم شریف ایران اسلامی باشیم.

فهرست مطالب

عنوان                                                                              صفحه

بخش اول- اكتشاف سنگهای تزیینی و نما

فصل اول- ردهبندی سنگهای تزیینی و نما

1-1- رده بندی بر اساس منشا                                                                       5

1-1-1- سنگهای رسوبی    5

1-1-2- سنگهای آذرین   6

1-1-3- سنگهای دگرگونی   6

1-2- رده بندی سنگهای تزیینی و نما بر اساس خواص مكانیكی، فیزیكی و شیمیایی                   7

1-2-1- جرم مخصوص   7

1-2-2- مقاومت فشاری تك محوری                                                               7

1-2-3- سختی       7

1-2-4- مقاومت در مقابل  یخزدگی                                                                7

1-2-5- مقاومت در مقابل اسیدها                                                                  7

1-2-6- مقاومت در مقابل بازها (قلیایی ها)                                                         7

1-3- رده بندی تجاری سنگهای تزیینی و نما                                                       7

1-3-1- گرانیتها        8

1-3-2- مرمرها       8

1-3-3- آهكها       8

فصل دوم- ضوابط و معیارهای اكتشاف سنگهای تزیینی و نما

2-1- روند كلی اكتشاف سنگهای تزیینی و نما                                                     11

2-1-1- بررسیهای دفتری   11

2-1-2- بررسیهای صحرایی 11

2-1-3- بررسیهای اقتصادی                                                                        12

2-2- مراحل اكتشاف سنگهای تزیینی و نما                                                      12

2-2-1- شناسایی     12

2-2-2- مرحله پیجویی 13

ت

2-2-3- اكتشاف عمومی                                                                         13

2-2-4- اكتشاف تفصیلی                                                                         14

بخش دوم- استخراج سنگهای تزیینی و نما

فصل سوم- ضوابط تهیه طرح استخراج

3-1- آشنایی   21

3-2- نقشههای مورد نیاز                                                                         21

3-3- طراحی معدن سنگ تزیینی و نما                                                           22

3-3-1- اصول و ضوابط كلی                                                                     22

3-3-2- روشهای موجود برای استخراج معادن سنگ تزیینی و نما                                 22

3-3-3- ضوابط تهیه طرح پیش باطلهبرداری و آمادهسازی                                        22

3-3-4- ضوابط طراحی پلههای معادن سنگ تزیینی و نما                                        23

3-3-5- شكل و ابعاد بلوكهای استخراجی                                                          23

3-4- انتخاب روش استخراج و تكمیل طرح                                                      24

3-4-1- انتخاب تجهیزات                                                                         24

3-4-2- تاسیسات زیربنایی و خدماتی                                                            25

فصل چهارم- چرخه عملیات استخراج سنگهای تزیینی و نما

4-1- آشنایی 29

4-2- برش اولیه 29

4-2-1- برشهای مبتنی بر چالزنی                                                                  29

4-2-2- برش با سنگبرها                                                                        32

4-2-3- برش با سیم برش                                                                        33

4-3- جداكردن و واژگونی بلوك سنگ بریدهشده                                                  37

4-3-1- استفاده از بالشتكهای منبسط شونده                                                      37

4-3-2- استفاده از جكهای هیدرولیك                                                           38

4-3-3- استفاده از تجهیزات جابهجایی در معدن                                                 38

4-4- قوارهبندی بلوكها                                                                           38

4-4-1- قوارهكردن با سیم الماسه متحرك                                                          39

ث

4-4-2- قوارهكردن با سیم الماسه ثابت                                                          39

4-4-3- قواره كردن با چالزنی                                                                     39

4-5- جابهجایی و حمل و نقل                                                                   39

بخش سوم- فرآوری سنگهای تزیینی و نما

فصل پنجم- برش سنگ

5-1- آشنایی 45

5-1-1- روشهای برش    45

5-1-2- ملاحظات فنی و ایمنی برش بلوكهای سنگی                                              47

5-2- برش طولی و عرضی سنگ                                                                 48

5-3- جهت برش سنگ                                                                         48

5-3-1- الگوی پهلو به پهلو                                                                      49

5-3-2- الگوی انتها به انتها                                                                     49

5-3-3- الگوی جورشدگی انتهایی                                                                49

5-3-4- الگوی جورشدگی كتابی                                                                 50

5-3-5- الگوی جورشدگی چهارتایی یا الماسی                                                     50

5-3-6- الگوی مختلط 50

فصل ششم- ساب، صیقل و پرداخت سنگ

6-1- مرحله ساب و صیقل اولیه سنگ                                                           53

6-1-1- ساب نواری پیوسته                                                                        53

6-1-2- عوامل موثر در كیفیت ساب با دستگاه ساب نواری پیوسته                               53

6-1-3- لقمههای ساب 53

6-2- مرحله پرداخت نهایی سنگ                                                               54

6-2-1- لبهزنی      54

6-2-2- تیشهزنی    55

6-2-3- ماسهزنی    55

6-2-4- شیارزنی    55

6-2-5- پرداخت با پودرهای مخصوص                                                           55

6-2-6- استفاده از رزین و واكس                                                               56

6-3- مرحله شستشو                                                                            56

ج

6-4- كارهای ویژه در پرداخت سنگ                                                            56

6-4-1- كارهای ویژه بر روی قطعات نازك سنگ                                                  56

6-4-2- كارهای ویژه بر روی ورقهای ضخیم سنگ                                               57

6-4-3- كارهای ویژه بر روی قطعاتی با سطح استوانهای                                           57

6-4-4- كارهای ویژه برای ایجاد پروفیلهای گوناگون سنگی                                        57

فصل هفتم- بهبود كیفیت سنگهای تزیینی و نما

7-1- عوامل موثر در بهبود كیفیت سنگهای تزیینی و نما                                          61

7-2- روشهای بهبود كیفیت سنگ                                                               61

7-2-1- رنگآمیزی سنگ 61

7-2-2- بتونهكاری   61

7-2-3- تقویتكنندهها 61

7-2-4- پوششها    62

فصل هشتم- كنترل كیفیت و بستهبندی و انبار

8-1- كنترل فرآیند فرآوری سنگ                                                                  65

8-2- بسته بندی و انبار سنگ فرآوری شده                                                      65

قیمت فایل فقط 19,690 تومان

خرید

برچسب ها : کارآموزی اکتشاف سنگ تزئینی نما , گزارش کارآموزی , اکتشاف سنگهای تزئینی , گزارش کارآموزی اکتشاف سنگهای تزئینی , اکتشاف سنگهای تزئینی , اکتشاف سنگهای تزئینی و نما

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر